gdb mac golang      2020-08-21
## mac 下 gdb 安装及错误排查 ### 使用 brew 安装 gdb ```brew install gdb``` ### gdb签名 安装后直接使用会提示『Unable to find Mach task port for process-id』错误。这是因为 macos 下gdb 没有权限去访问其他进程,此时需要使用自签名系统证书并给 gdb 程序签名。 1. 在钥